دانلود فایل پروپوزال رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و مکانیسم های دفاعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل پروپوزال رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و مکانیسم های دفاعی :

دانلود فایل پروپوزال رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و مکانیسم های دفاعی

خشم یکی از هیجان های پیچیده انسان و واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بد رفتاری است. خشم پاسخ هیجانی شدید به محرومیت و تحریک شدگی است که با افزایش برانگیختگی خودکار و تغییر فعالیت سیستم عصبی مرکزی مشخص می شود(کندال[1], 2000). زمانی که اعتماد به نفس و تمامیت فردی مورد تهاجم قرار می گیرد پاسخ طبیعی خشم اتفاق می افتد این احساس عاطفی ناراحت کننده از آزردگی خفیف تا خشم شدید در نوسان می باشد(توماس[2], 1998).

اسپیلبرگر[3] (1991) خشم‌ را‌ حالتی روانیـزیستی میداند که با تنش‌ ماهیچهای‌ و برانگیختگی دستگاهعصبی خودکار همراه است. وی در تعریف خشم, آن را‌ به‌ دو نوع تقسیم کرده است: حالت‌خشم[4] و صفت خشم[5]. «حالت‌ خشم‌» به واکنشهای خشمگینانهای گفته میشود‌ که‌ در پاسخ بهیک محرک برانگیزاننده بهوجود میآید و شدت آن با توجه به‌ ماهیت‌ محرک و رگههایشخصیتی افراد از‌ تحریکپذیری‌ ضعیف‌ تا خشم شدید‌ تغییر‌ میکند. اما «صفت خشم‌» به‌ یکرگه شخصیتی اشاره دارد که افراد مستعد آن بسیاری از موقعیتها را تهدیدآمیز‌ و محروم‌ کنندهارزیابی میکنند و گرایش مداومی به‌ واکنش‌ خشمگینانه دارند‌. افراد‌ درون ریزنده‌ خشم, خشمخود را‌ سرکوب کرده و آن را بهسوی خود جهتدهی میکنند و افراد برونریزنده خشم, خشمخود را متوجه‌ اشیا ‌ و افراد دیگر میکنند. فرد خشمگین هنگام‌ کنترل‌ درونی‌ خشم‌ سعی‌ میکند‌ از‌ طریق آرام شدن و سکوت از بروز بیرونی آن جلوگیری کند, بهعبارت دیگر فرد در اینحالت‌, خشم‌ خود‌ را سرکوب میکند. در کنترل بیرونی فرد‌ تش‌ میکند‌ تا‌ احساسات‌خشمگینانه‌ خود را طوری جهتدهیکند که آسیبی به اشیا و افراد وارد نشود. خشم و خشونت, یکی از عوامل بالقوه مهم در روابط خانوادگی است (انرایت[6], 2004). ناتوانی در مدیریت خشم, افزون بر ناراحتی شخصی, اختلال در سلامتی عمومی و روابط میان فردی, ناسازگاری و پیامدهای زیان بار, رفتار پرخاشگرانه را در پی دارد (نویدی, 1387).

دانلود فایل پروپوزال رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و مکانیسم های دفاعی
فهرست مطالب

بیان مساله

اهمیت و ضرورت

پیشینه

پژوهش های داخلی

پژوهش های خارجی

اهداف

هدف کلی

اهداف جزیی

فرضیه ها:

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها

روش

جامعه, نمونه و روش نمونه گیری

ابزار

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

منابع فارسی

منابع لاتین

لینک کمکی