دانلود فایل نگرشی بر مراحل اجرائی کنترل کیفیت آماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل نگرشی بر مراحل اجرائی کنترل کیفیت آماری :

دانلود فایل نگرشی بر مراحل اجرائی کنترل کیفیت آماری

چکیده:

در آغاز معرفی روشهای آماری بهبود و کنترل کیفیت بسیاری از مدیران ومتخصصین واحدهای صنعتیبراین عقیده بودند که اشکات ونوسانات موجود در فرآیندهای تولید را تنها با روشهای مهندسی ومدرن کردن دستگاهها میتوان شناسائی, طبقه بندی وبرطرف نمود و به استفاده از روشهای آماری نیازی نیست .اما به تدریج با اثر مثبت ابزارهای آماری در کاهش ضایعات وبهبود کیفیت جایگاه این ابزارها در مراحل مختلف چرخه حیات محصول شامل:شکل گیری محصول, طراحی محصول وفرآیند, تولید آزمایشی, تولید انبوه وخدمات پس از فروش, مشخص گردید. لذا در این مقاله سعی شده است شیوه وچگونگی استفاده از فنون کنترل کیفیت آماری) کنترل آماری فرآیند وطراحی آزمایشات( با نگرش اجرائی تشریح گردد .چرا که معمو مکان, زمان وشرایط استفاده ازاین فنون برای استفاده کنندگان روشن نبوده وگاها بکار گیری غلط آنها خود مشکلی را بر معضت سازمان خواهد افزود.

کلیدی واژگان : فرآیند, چرخه حیات محصول, کنترل کیفیت آماری,کنترل آماری آزمایشات طراحی

مقدمه

تاریخچه کیفیت و کنترل کیفیت به زمانهای خیلی دور برمیگردد .

از زمانی که کارخانجات شروع به رقابت کردند, مصرف کنندگان محصوت را با هم مقایسه کرده و جذابترین را انتخاب می نمودند ). به استثنای محصوت انحصاری ( اگر کارخانه ای حس میکرد که رقیب سود بیشتری کسب میکند, تش میکرد وضعیت خود را از طریق افزایش سطح کیفیت محصول خروجی و یا کاهش قیمت بهبود دهد.

نوع فایل: ppt

سایز:351 KB

تعداد صفحه:23

لینک کمکی